Bài tập trắc nghiệm Liên từ trong tiếng Anh Liên từ trong tiếng Anh

Bạn đang xem bài viết Bài tập trắc nghiệm Liên từ trong tiếng Anh Liên từ trong tiếng Anh tại website handsomeshoes có thể kéo xuống dưới để đọc từng phần hoặc nhấn nhanh vào phần mục lục để truy cập thông tin bạn cần nhanh chóng nhất nhé.

Bài tập trắc nghiệm Liên từ trong tiếng Anh là tài liệu hữu ích, được biên soạn theo chương trình mới của Bộ GD& ĐT. Các bài tập giúp học sinh củng cố kiến thức đã học trong chương trình, đồng thời cung cấp một số phần nâng cao phù hợp với đối tượng học sinh khá giỏi.

Bài tập Conjunctions bao gồm lý thuyết kèm theo các dạng bài tập trắc nghiệm có đáp án. Hi vọng thông qua tài liệu này các bạn học sinh nắm vững kiến thức ngữ pháp này để nhanh chóng giải được các bài tập tiếng Anh. Ngoài ra các bạn xem thêm: Bài tập thì hiện tại đơn và thì hiện tại tiếp diễn, bài tập về các thì trong tiếng Anh, Bài tập về mệnh đề trong tiếng Anh.

I. Liên từ trong tiếng Anh

1. Khái niệm Liên từ

Liên từ trong tiếng anh là từ vựng được sử dụng để liên kết 2 từ, cụm từ hoặc mệnh đề lại với nhau.

2. Có bao nhiêu loại Liên từ trong tiếng Anh.

Liên từ được chia làm 3 loại:

  • Liên từ kết hợp (Coordinating Conjunctions)
  • Liên từ tương quan (Correlative Conjunctions)
  • Liên từ phụ thuộc (Subordinating Conjunctions)

3. Nguyên tắc dùng dấu phẩy khi sử dụng liên từ trong tiếng Anh

a. Đối với liên từ kết hợp

Sử dụng dấu phẩy giữa hai mệnh đề: khi liên từ được dùng để liên kết 2 mệnh đề độc lập (mệnh đề độc lập là mệnh đề có thể đứng riêng như một câu mà không vi phạm ngữ pháp tiếng Anh).

KHÔNG phải sử dụng dấu phẩy giữa hai mệnh đề: nếu liên từ được dùng để kết nối 2 cụm từ hoặc từ, không phải là mệnh đề độc lập, không phải một câu hoàn chỉnh có nghĩa.

b. Đối với liên từ phụ thuộc

Sử dụng dấu phẩy giữa hai mệnh đề: khi mệnh đề phụ thuộc đứng trước mệnh đề độc lập.

Tham Khảo Thêm:  ĐTCL mùa 8: Thông tin chi tiết Hệ Tộc – Quái vật tấn công

KHÔNG phải sử dụng dấu phẩy giữa hai mệnh đề: khi mệnh đề độc lập đứng trước mệnh đề phụ thuộc.

II. Bài tập Liên từ trong tiếng Anh

Exercise 1: Choose the best answer to complete these following sentences.

1. He got wet_______ he forgot his umbrella.

A. because of
B. because
C. but
D. and

2. He stops working _______ heavy raining.

A. in spite of
B. although
C. despite
D. because of

3. They have a lot of difficulties in their life _______ their poverty.

A. in spite of
B. although
C. because
D. because of

4. Tom wakes his parents up_______ playing the guitar very softly.

A. because
B. in spite of
C. because of
D. although

5. Nobody could hear her_______ she spoke too quietly.

A. although
B. because
C. because of
D. in spite of

6. We decided to leave early _______the party was boring.

A. although
B. despite
C. because
D. because of

7. Many people believe him__________ he often tells a lie.

A. because
B. in spite of
C. although
D. because of

8. _______she was very hard working; she hardly earned enough to feed her family.

A. In spite of
B. Because
C. Because of
D. Although

9. _______her absence from class yesterday, she couldn’t understand the lesson.

A. Although
B. In spite of
C. Because of
D. Because

10. ______her poorness, she feels happy.

A. Although
B. Because
C. If
D. In spite of

11. We all feel sad _______ the bad news

A. because
B. because of
C. though
D. despite

12. John lost his job__________ his laziness.

A. because of
B. because
C. in spite of
D. though

13. I went to the club last Saturday________ the heavy rain.

A. because of
B. because
C. in spite of
D. though

14. He has had this car_________ six months.

A. in
B. since
C. during
D. for

15. We can’t go to Julia’s party _______ we’re going away that weekend.

A. because
B. because of
C. although
D. in spite of

16. ____ repeated assurances that the product is safe; many people have stopped buying it.

A. By
B. Despite
C. With
D. For

17. She walked home by herself, _______ she knew that it was dangerous.

A. because
B. although
C. and
D. but

18. _______ his injuries, he bears no animosity towards his attackers.

Tham Khảo Thêm:  Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 7 sách Chân trời sáng tạo Phân phối chương trình môn KHTN 7 năm 2022 – 2023 (2 Mẫu)

A. Because of
B. But for
C. In spite of
D. Without

19. I’ll see you after the show and give you £20 for the tickets, or _______ much they cost.

A. whatever
B. nevertheless
C. besides
D. however

20. Mai worked hard, ______ she passed her exam.

A. so
B. although
C. because
D. though

Exercise 2: Choose the best answer to complete these following sentences.

1. _____ she was very tired, she helped her brother with his homework.

A. Because
B. whether
C. Although
D. so

2. It’s raining hard, _____ we can’t go to the beach.

A. or
B. but
C. so
D. though

3. Nam was absent from class yesterday ____ he felt sick.

A. so
B. because
C. although
D. but

4. Tom has a computer, _____ he doesn’t use it.

A. or
B. as
C. because
D. but

5. The boy can’t reach the shelf ____ he’s not tall enough.

A. because
B. although
C. even though
D. and

6. The film was boring, ____ we went home.

A. so
B. when
C. but
D. if

7. The girl bought the shoes _____ they are very expensive.

A. but
B. if
C. so
D. although

8. He used to smoke a lot ______ now he doesn’t smoke any more.

A. still
B. therefore
C. but
D. as

9. She couldn’t unlock it ______ she had the wrong key.

A. while
B. but
C. though
D. because

10. ____ it rained, the boys played football.

A. Even
B. Even though
C. However
D. In spite of

11. It was still painful, ____ I went to see a doctor.

A. so
B. however
C. but
D. or

12. Lan likes oranges _____ her sister doesn’t.

A. but
B. as
C. so
D. because

13. Nam failed the final exam _____ he was lazy.

A. while
B. though
C. because
D. but

14. He’s tired _____ he stayed up late watching TV.

A. and
B. or
C. if
D. since

15. Jim can speak English _____ French fluently.

A. also
B. but also
C. and
D. so

16. _______ the traffic, I arrived on time.

A. Though
B. Although
B. Even though
D. In spite of

17. ______ they live near us, we can see them very often.

A. So
b. As
C. Though
D. Even

Tham Khảo Thêm:  Toán 11 Bài 3: Hàm số liên tục Giải Toán 11 Chân trời sáng tạo trang 80, 81, 82, 83, 84

18. ______ I was really tired, I couldn’t sleep.

A. If
B. Although
C. While
D. However

19. We watched TV the whole evening ______ we had nothing better to do.

A. because
B. though
C. so
d. but

20. It’s cheap, _____ I don’t like it.

A. and
B. because
C. so
d. however

Exercise 3: Choose the best answer to complete these following sentences.

1. ______ it was late, I decided to phone Brian.

A. Despite
B. However
C. In spite of
D. Though

2. The little boy was hungry ______ he ate nothing.

A. although
B. so
C. but
D. and

3. ______ the car was cheap, it was in good condition.

A. Although
B. Because
C. As
D. If

4. ______ tomorrow is a public holiday; all the shops will be shut all day.

A. As
B. Just as
C. Although
D. When

5. She came in _____ turned on the radio.

A. so
B. and
C. or
D. but

6. We didn’t go for a walk _____ it was very cold.

A. though
B. because
C. but
D. so

7. ______ I tried to persuade her, I didn’t succeed.

A. Because
B. So
C. Although
D. However

8. Lan woke up late _____ she didn’t have time for breakfast

A. so
B. since
C. as
d. though

9. I like fish ____ I don’t like catching them myself.

A. or
B. but
C. so
D. and

10. He had an accident ____ he was careful.

A. even though
B. because
C. so
D. since

11. _____ it was raining, I went swimming.

A. So
B. Because
C. However
D. Although

12. Ann felt ill, ____ she insisted on going to work.

A. though
B. so
C. and
D. but

13. _____ I felt tired, I went to bed early.

A. Although
B. So
C. As
D. However

…………….

Mời các bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết Bài tập trắc nghiệm Liên từ trong tiếng Anh Liên từ trong tiếng Anh của handsomeshoes nếu thấy bài viết này hữu ích đừng quên để lại bình luận và đánh giá giới thiệu website với mọi người nhé. Chân thành cảm ơn.

 

The post Bài tập trắc nghiệm Liên từ trong tiếng Anh Liên từ trong tiếng Anh appeared first on pgdphurieng.edu.vn – Kiến Thức Bổ Ích.

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

© 2023 handsomeshoes - WordPress Theme by WPEnjoy